Algemene Mededelingen

horizontal rule

Verantwoordelijkheid van U.T.E.L.O. bij georganiseerde evenementen

Het bestuur van U.T.E.L.O. is primair verantwoordelijk voor de inhoud en de realisatie van alle door haar georganiseerde activiteiten, doch kan een deel van de uitvoering uitbesteden aan derden (zoals een touroperator).

Er kunnen zich situaties voordoen die voor het bestuur aanleiding geven te besluiten om geplande activiteiten uit te stellen of te laten vervallen. Wanneer een actviteit vervalt door een beslissing van het bestuur zullen eventuele bijdragen van deelnemers worden terugbetaald. Bij een uitstel zullen de bijdragen van deelnmers die niet op de nieuwe datum kunnen of willen meedoen eveneens worden gerestitueerd. Alle terugbetalingen zullen geschieden door de penningmeester door een overschrijving per bank.

Wanneer een deelnemer aan een activiteit niet kan deelnemen door plotselinge verhindering tengevolge van ernstige omstandigheden zoals overlijden, ziekte of een ongeval, kunnen in principe de financiële gevolgen daarvan niet voor rekening van U.T.E.L.O. genomen worden.

Deelnemers kunnen het risico van afzegging door een plotselinge en onvoorziene verhindering verzekeren door het afsluiten van een  (doorlopende) reis- en annuleringsverzekering.

Betalingen door de leden van de vereniging

Contributie

In maart 2018 heeft de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur besloten om de contributie vanaf  1-1 2019 te bepalen op EUR 10 per kalenderjaar per lid.  Er bestaat dus geen lidmaatschap meer dat geldt voor meer dan 1 persoon.

De betaling van de contributie geschiedt bij voorkeur door automatische incasso waarvoor het lid een machtiging aan de penningmeester verstrekt. Indien men geen automatische incasso wenst, dient de betaling door bankoverschrijving naar rekening NL48RABO 0116 760 613 of in contanten vóór 25 februari door U.T.E.L.O. ontvangen zijn.

Deelname aan activiteiten en evenementen

De inschrijving voor een activiteit of evenement geschiedt bij voorkeur door de tijdige overmaking  van het verschuldigde naar de bankrekening van U.T.E.L.O. U moet dan altijd uw postcode en huisnummer vermelden bij ‘mededelingen’ en ook het aantal ingeschreven personen en de reden van de betaling. Contante betalingen bij de penningmeester zijn eventueel ook mogelijk.

Het tijdstip en de volgorde van de betalingen zijn van belang wanneer er voor een activiteit een beperkte deelname het geval is. Zijn er bijvoorbeeld slechts 50 plaatsen bij een evenement mogelijk en meer dan 50 inschrijvingen, dan geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’

horizontal rule

 

Een korte weergave van de statuten van U.T.E.L.O.

De vereniging draagt de naam  Siertuinvereniging Uw Tuin Een Lustoord, ook wel afgekort genoemd U.T.E.L.O. Zij is gevestigd te Ulvenhout, gemeente Breda.

De vereniging heeft ten doel de bevordering van kennis van bloemen- en plantenteelt, bij voorkeur in de eigen tuin. De bevordering en uitwisseling van ideeën en adviezen inzake de aanleg en het onderhoud van de eigen tuin.

Leden zijn zij die zich bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur alszodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met alle daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgend verenigingsjaar.

De hoogte van de jaarlijks te betalen contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. De vereniging streeft naar een evenwichtige invulling van de bestuursfuncties door mannen en vrouwen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast en benoemt de bestuursleden op grond van een niet-bindende voordracht door het bestuur.

Het bestuur kent een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene vergadering zich het recht voorbehoudt om de voorzitter te benoemen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt de jaarvergadering gehouden..

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.

UTELO Privacyverklaring wet AVG.pdf